plen
Dzisiaj 07 czerwca 2023
21oC
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

środa, 2023-03-22

rada miasta

 

Przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny informuje mieszkańców, iż w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 1100 odbędzie się LVII sesja Rady Miasta, w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym, z następującym porządkiem obrad:Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad LV i LVI sesji Rady Miasta Rejowiec Fabryczny.

3. Rozpatrzenie informacji Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z prac w okresie między sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, obowiązującej przy wyliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-usługi – Rozwój elektronicznych usług publicznych na poziomie lokalnym” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021 — 2027 Działanie 2.1. Cyfrowe Lubelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na 2023 rok”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta Rejowiec Fabryczny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

12. Rozpatrzenie informacji z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

13. Rozpatrzenie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku.

14. Rozpatrzenie sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2022 rok.

15. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania w mieście klubów sportowych.

16. Analiza kosztów oraz ocena utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych pieszych podczas okresu zimowego 2022/2023.

17. Interpelacje i zapytania.

18. Informacje i komunikaty.

19. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miasta


                    /-/ Robert Szwed
 

 

 

 

Aktualności

Komunikaty i ogłoszenia

Bezpłatna mammografia

czytaj więcej
02.06.2023
Komunikaty i ogłoszenia

Piknik edukacyjny Miasteczko Pierws...

czytaj więcej
01.06.2023
Aktualności

Wybory ławników 2024-2027

czytaj więcej
31.05.2023
Aktualności

Program Olimpia

czytaj więcej
28.05.2023
Aktualności

Dzień Samorządowca

czytaj więcej
27.05.2023
Z prac samorządu

LIX sesja Rady Miasta

czytaj więcej
25.05.2023

Poznaj Rejowiec fabryczny

Miasto Rejowiec Fabryczny - Herb

Historia miasta

Rejowiec Fabryczny jest, obok Chełma, jednym z trzech miast w powiecie Chełmskim. Prawa miejskie otrzymał w 1962 r., jednak pierwsze wzmianki dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą z XIII wieku. Założyciel pobliskiego Rejowca - Mikołaj Rej, posiadał na obszarze zajmowanym dziś przez miasto dwa folwarki.

dowiedz się więcej

Zapraszamy również na następujące strony

Multimedia