plen
Dzisiaj 30 marca 2023
-0oC
Aktualności

Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miasta Rejowiec Fabryczny

niedziela, 2020-11-15

2016-09-05

Szanowni Mieszkańcy!!!

Pojęcie rewitalizacji w obecnym okresie programowania zyskało nowe , kompleksowe podejście dzięki uregulowaniom w prawie krajowym (ustawa o rewitalizacji ) i standardom Unii Europejskiej zdefiniowanym przez Ministerstwo Rozwoju w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 .

Obecnie programy rewitalizacji w centrum zainteresowania stawiają społeczność obszarów zdegradowanych, której program rewitalizacji ma pomóc w wyjściu z sytuacji kryzysowej w sferze społecznej, funkcjonalno-technicznej i gospodarczej.

Na opracowanie kompleksowego, spójnego i skoncentrowanego na obszarach problemowych programu rewitalizacji Miasto otrzymało dotację Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w kwocie ponad 142 tysiące zł (tj. 90% kosztów opracowania) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Unii Europejskiej.

Program obejmie najbardziej zdegradowane obszary miasta. Normy prawne ograniczają zasięg rewitalizacji do: nie więcej  jak 20% ogólnej powierzchni zamieszkałej przez nie więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców.

Prace nad Programem Rewitalizacji rozpoczynają się od diagnozy problemów społeczno-gospodarczych, którą przeprowadzi wyspecjalizowana pracownia badań społecznych z Gdańska. Planowane są badania w formie ankiet bezpośrednich, wywiadów telefonicznych i internetowych, badania fokusowe a także spacery badawcze z mieszkańcami. Zachęcamy i prosimy mieszkańców, do których zwrócą się ankieterzy, o zaangażowanie w proces diagnostyczny, przemyślane i szczere opinie w omawianych kwestiach.

Przedsiębiorcy, osoby prowadzące lub zamierzające podjąć działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe i liderzy społeczni zapraszani będą na spotkania dyskusyjne na temat obecnego stanu zorganizowania sfery gospodarczej i społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkania prowadzone będą przez zewnętrznych moderatorów. Pomogą zidentyfikować problemy rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym widziane z perspektywy mieszkańców, wypracować konstruktywne wnioski i określić zestaw działań które zapisane w programie uchwalonym przez Radę Miasta będą miały największe szanse na realizację.

Zachęcamy do udziału w panelach dyskusyjnych także młodzież i studentów. Wasze oczekiwania i pomysły będą cenną wskazówką przy pracach nad programem

Warto wiedzieć że zapisane w Programie Rewitalizacji projekty z zakresu przedsiębiorczości, infrastruktury mieszkaniowej i technicznej, nabywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych będą miały preferencje przy ubieganiu się o różne formy wsparcia finansowego w tym ze środków unijnych.

Konsultacje społeczne i dyskusje publiczne odbywać się będą na każdym etapie prac nad Programem, o czym informować będziemy mieszkańców, przedsiębiorców , organizacje pozarządowe, pracowników instytucji publicznych i liderów społecznych za pośrednictwem strony internetowej, prasy i tablic ogłoszeniowych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją „Rewitalizacja w świetle wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na lata 2014-2020” a także do zgłaszania pytań lub propozycji prowadzenia działań partycypacyjnych.

Z uszanowaniem

Stanisław Bodys

Burmistrz

Rejowiec Fabryczny dn.02.09.2016  

Zapraszamy do podzielenia się swymi poglądami w powyższych kwestiach. 

Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/145/17 z 12.10.2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny na lata 2017-2023.

2.01.2020

Lokalny Program Rewitalizacji - 2 lata po uchwaleniu !!!

Lokalny Program Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta opracowany przez Urząd Miasta w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami wpisany został na wojewódzką listę programów rewitalizacji przewidzianych do wdrożenia i wsparcia finansowego w 2017 roku.

Do obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, technicznej i funkcjonalno-przestrzennej zakwalifikowane są tereny osiedla Morawinek i os. Fabryczne wraz z terenem funkcjonalnie łączącym oba osiedla tj. plac dworcowy, ul Kolejowa i Cementowa.

W programie rewitalizacji zapisano 20 konkretnych, określonych z nazwy i zakresu rzeczowego przedsięwzięć (projektów), do realizacji których zobowiązało się miasto, lokalni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Projekty ukierunkowane na przezwyciężenie zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych w czterech podstawowych sferach.

Do wykazu projektów rewitalizacyjnych wpisane są:

- 3 projekty dotyczące gospodarki i usług zgłoszone przez przedsiębiorców. Do chwili obecnej  zrealizowane zostały 2 projekty;

- 11 projektów infrastrukturalnych zgłosiły instytucje publiczne. Zrealizowane zostały 2 projekty (modernizacja nawierzchni ul. Fabrycznej i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 1,3 i 5. W trakcie wdrażania jest 6 projektów. Rozpoczęto termomodernizację budynków w os. Morawinek.

Wdrażany obecnie kompleksowy projekt „Lepiej żyć” obejmuje swoim zakresem rzeczowym kolejnych 5 projektów wpisanych na listę rewitalizacyjną.

- 6 projektów społecznych (tzw. miękkich które mogą być finansowane w ramach EFS) zgłoszonych  przez organizacje pozarządowe, szkołę, przedszkole, MOPS, oraz nieformalne grupy mieszkańców.

Projekty dotyczą inicjatyw oddolnych oraz zadań publicznych których organizatorem mogą być instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe w ramach zleceń lub konkursów. Do wdrożenia przez MOPS przygotowywany jest jeden projekt finansowany ze środków EFS.

Na skróty

Aktualności

Program Czyste Powietrze

Co zrobić aby płacić mniej za ogrze...

czytaj więcej
28.03.2023
Aktualności

Portal EPODATKI dla mieszkańców ...

czytaj więcej
27.03.2023
Z prac samorządu

LVII sesja Rady Miasta

czytaj więcej
22.03.2023
Aktualności

Wścieklizna

czytaj więcej
08.03.2023