plen
Dzisiaj 30 marca 2023
-0oC
Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

czwartek, 2023-02-23
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ MIASTA REJOWCA FABRYCZNEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Burmistrz Miasta Rejowca Fabrycznego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny w dniu 1 marca 2023 r.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu uchwały w terminie od 02.03.2023 roku do 31.03.2023 roku:

  • w formie pisemnej poprzez formularz (dostępny do pobrania na stronie internetowej Miasta), który należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta
    ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny) pok. 9.
    W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta w Rejowcu Fabrycznym;
  • w formie elektronicznej poprzez formularz dostępny po kliknięciu w link: https://forms.gle/w6kVoqh5zmciRzHV6
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta (ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny) pok. 9 - w godzinach pracy Urzędu Miasta przez cały okres trwania konsultacji społecznych;
  • w trakcie otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 20 marca 2023 r. w godzinach 16.00 – 18.00 w siedzibie Biblioteki – „Stara Kotłownia” ul. Wschodnia 32, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) konieczne jest wcześniejsze wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta. W tym celu przeprowadzona została diagnoza, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne miasta i wskazać obszary, które, ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych, powinny zostać objęte wsparciem w ramach GPR. Z całości lub części obszaru zdegradowanego wyznacza się obszar rewitalizacji, który nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy i obejmować więcej niż 30%
mieszkańców gminy.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach miasta, w których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk i problemów wymagających interwencji. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do - wyznaczonego w procesie diagnostyczno - partycypacyjnym - obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny oraz Raport z diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Rejowiec Fabryczny dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Rejowiec Fabryczny oraz w Urzędzie Miasta (ul. ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny) w pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 
/-/ Stanisław Bodys
Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny